Energetika

Energetikos įmonių veikla yra reguliuojama valstybinių institucijų, prieš kurias reikia argumentuotai apginti ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir biudžetus, pagrįsti kodėl yra siūloma didinti ar mažinti paslaugų ar produktų tarifus, pagrįsti investicijų būtinumą ir jų įtaką tarifams. Energetikos įmonėms aktualu turėti galimybę operatyviai planuoti ir modeliuoti įvairius veiklos scenarijus:

 • įvertinti, kaip kis teikiamų paslaugų, produktų pardavimų apimtys kiekine ir sumine išraiška,
 • kokios bus gamybinės apimtys,
 • kokią įtaką paslaugų ir produktų savikainai turės brangstančios pagrindinės žaliavos ar energetiniai ištekliai,
 • kokie turėtų būti paslaugų ir produktų rekomenduojami tarifai.

Energetikos įmonių veiklai didelę svarbą turi investicijų ir finansavimo planavimas bei jų įtaka tarifams ir įmonės pelningumui – kaip pasikeitus sąnaudų paskirstymo metodikai, kis tarifų dydžiai ir panašiai. Remiantis šia informacija vykdoma biudžetų gynyba, formuojama paslaugų kainodara, parduodamų paslaugų ir bendrojo pelno struktūra, investicijų apimtys ir finansavimas.

Energetikos įmonėse sprendžiame šiuos planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo uždavinius

 • Detalus investicijų planavimas pagal projektus;
 • Detalus pardavimų kiekių ir tarifų planavimas pagal atskirus kanalus, klientų segmentus, esamus ir naujus klientus ir pan.;
 • Gamybinių rodiklių ir parametrų planavimas;
 • Tiesioginių gamybinių sąnaudų planavimas;
 • Netiesioginių gamybinių sąnaudų planavimas;
 • Administracinių sąnaudų planavimas;
 • Detalus darbuotojų darbo užmokesčio planavimas;
 • Netiesioginių sąnaudų paskirstymas paslaugoms ar/ir produktams (paslaugų savikainos struktūros analizė;
 • Žaliavų ir pagrindinių medžiagų pirkimo planavimas;
 • Mažaverčio turto pirkimų planavimas;
 • Planuojamų investicijų nusidėvėjimo apskaičiavimas;
 • Esminių veiklos rodiklių planavimas.

Galutinį planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo rezultatą sudaro šie moduliai

 • Kiekinis pardavimų planas ir tarifai;
 • Pelnas (nuostoliai);
 • Balansas;
 • Pinigų srautai;
 • Stambus investicijų planas;
 • Stambus finansavimo planas.

`